top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

  2. Opdrachtnemer: als genoemd in de onder deze voorwaarde uitgebrachte offerte;

 2. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de administrateur, adviseur en business coach te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegevenen alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van administratieve en fiscaalrechtelijke aard,

  • het verzorgen van fiscale aangiften,

 3. het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hogerberoepsprocedures en cassatieberoepsprocedures

  • het geheel of gedeeltelijk voeren van administraties,

 4. het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten enkredietrapportages,

  • het analyseren en beoordelen van een administratie en het geven van administratief technische adviezenen verbeterpunten,

 5. het geven van adviezen en het uitwerken van concepten als business coach,

 6. al het  voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden alsvermeld in de opdrachtbevestiging.

 7. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van deartikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

 8. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

 

 

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussenOpdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

  1. De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk vande hand gewezen.

  2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer dezeuitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking opde desbetreffende overeenkomst.

 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn ofvernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende bedingonverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijkbenaderd.

 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (of offerte) door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd opde ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemenevoorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdrachtis gestart.

 

 

Artikel 4 - Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevensen informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namenshem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit

 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 5. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico vanOpdrachtgever.

 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte,bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en terbeschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in teschakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelendberoepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 4. De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

 5. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen enfinancieren van terrorisme (Wwft):

  1. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

  2. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingesteldeautoriteiten.

 6. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen doorOpdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

 7. Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën vanrelevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 8. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen doormiddel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegenselkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever alsOpdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals hetverspreiden van virussen en vervorming.

 9. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data- uittreksels uit decomputersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 –Termijnen

 1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk isovereengekomen.

 2. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk degegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

 3. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegenstermijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren enOpdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleendeOpdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op eendergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de anderepartij.

 3. De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds)worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij eenschuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

 4. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaratiesvoor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten vande tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

 5. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 6. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht opmedewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandighedenaan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

 7. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, wordendeze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken endocumenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

 

Artikel 8 - Intellectuele vermogensrechten

 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdrachtontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derdentoekomen.

 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgeverniet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde inArtikel 9.4.

 

 

Artikel 9 – Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover opOpdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingenvoortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationaleregelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

 2. Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zoverOpdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan eenwettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

 3. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niettoegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffendewerkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, ofindien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermeldenvan de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring vanOpdrachtnemer.

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistischeof vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

 7. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem doorOpdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

 

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

 2. In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnenbenaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten vanOpdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

 3. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoalshet eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

Artikel 11 - Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigdovereenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemergerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting ofovermaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen dehoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 2. Opdrachtgever kan gebruik maken van de door opdrachtnemer aangeboden automatische incasso (SEPA DIRECT). Hij doet door akkoord te gaan met de betreffende voorwaarden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde partij. 

 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehoudentot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van degezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en deverschuldigde rente en kosten.

 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft -van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is denakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

 

Artikel 13 - Reclames

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aanOpdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reedsbetaald honorarium naar evenredigheid.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan deopdrachtgever toe te zenden.

 2. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag het dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaalden/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,-).

 3. De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolgis van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking vanonjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten vanOpdrachtgever;

 5. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen ofnalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolg schade.

 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schadeheeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan hetrecht op schadevergoeding vervalt.

 7. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken vanderden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel vanOpdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemerten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorz over deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld vanOpdrachtnemer.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzijOpdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan welveroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 15-Vervaltermijn

        Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van                                  Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden

        door Opdrachtnemer in iedergeval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of

        redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan vandeze rechten.

 

 

Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht vantoepassing.

 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verbandhouden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

 3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze vangeschillenbeslechting

17.                      Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

 2. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank,alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeftgesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de OpdrachtgeverOpdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Qtes Concepts logo.jpg
bottom of page